Regulamin Sklepu Internetowego

VARIO-TRADE Paweł Jurek

z dnia 10.11.2017r.

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

 2. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, który składa Zamówienie w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową;

 3. Przedsiębiorca – Klient będący osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, prowadzący we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, który składa Zamówienie w celu związanym z jego działalnością gospodarczą lub zawodową;

 4. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

 5. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego VARIO-TRADE;

 6. Sklep Internetowy (Sklep) – serwis Internetowy dostępny pod adresem https://www.variotrade.pl za pośrednictwem, którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

 7. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

 8. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy firmą VARIO-TRADE Paweł Jurek, a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

 9. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);

 10. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

 11. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

II. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem https://www.variotrade.pl

 2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 3. Sklep Internetowy, działający pod adresem https://www.variotrade.pl, prowadzony jest przez Pawła Jurka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą VARIO-TRADE Paweł Jurek, zarejestrowanego w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

  Dane kontaktowe:
  VARIO-TRADE Paweł Jurek
  Ul. Soczyny 126
  32-010 Dojazdów
  NIP: 682-158-27-85

  Zapytania i reklamacje mogą być kierowane na adres pawel.jurek@variotrade.pl lub pod numerem telefonu: 500-094-154 (opłata wg cennika właściwego operatora). Adres e-mail i numer telefonu nie mogą być wykorzystywane do wysyłania niezamówionych ofert handlowych oraz propozycji i zapytań o zgodę na ich wysłanie. Prezentowane formy kontaktu służą tylko do kontaktu pomiędzy klientami, a sklepem VARIO-TRADE.

 4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności: • zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego; • warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego; • warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego; • zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

 5. Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych: • Internet Explorer w wersji 8 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript oraz cookies lub • Mozilla Firefox w wersji 3.5 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript oraz cookies lub • Google Chrome w wersji 12 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript oraz cookies • minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli.

 6. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

 7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa VARIO-TRADE Paweł Jurek zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat.

 8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu https://www.variotrade.pl/regulamin-sklepu-internetowego/ oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

 9. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

 1. Rejestracja w Sklepie Internetowym nie jest konieczna do złożenia zamówienia.

 2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

 3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych w polach oznaczonych jako obowiązkowe.

 4. Rejestracja w Sklepie lub/i złożenie zamówienia są równoznaczne z akceptacją Regulaminu oraz Polityki Prywatności Sklepu.

 5. VARIO-TRADE Paweł Jurek może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
  • podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
  • dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,
  • dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez VARIO-TRADE Paweł Jurek za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa, ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię VARIO-TRADE Paweł Jurek.

 6. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody VARIO-TRADE Paweł Jurek.

 7. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

 8. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  • niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
  • korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
  • niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
  • korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla VARIO-TRADE Paweł Jurek,
  • korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
  • korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

 1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową https://www.variotrade.pl, dokonać wyboru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

 2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

 3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

 4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, na podany adres e-mail wysłane zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
  • przedmiotu zamówienia,
  • jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
  • wybranej metody płatności,
  • wybranego sposobu dostawy,
  • adresu dostawy
  • danych kupującego

 5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Złóż zamówienie”. 6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z VARIO-TRADE Paweł Jurek Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

 6. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną " VARIO-TRADE: Szczegóły zamówienia nr [nr zamówienia]" zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

 7. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

 8. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

 9. W przypadku nieopłacenia zamówienia w ciągu 7 dni Sklep Internetowy skontaktuje się z Klientem drogą e-mail celem wyjaśnienia sytuacji. W przypadku braku kontaktu ze strony Klienta zamówienie zostanie anulowane po 10 dniach od momentu jego złożenia celem zwolnienia towarów dla innych klientów.

V. Dostawa

 1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

 2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się transportem własnym lub za pomocą firm zewnętrznych wskazanych na stronie https://variotrade.pl/content/1-dostawa. Dodatkowo koszty oraz formy dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

 3. Termin realizacji dostawy wynosi od 1 do 6 dni roboczych licząc od dnia otrzymania wpłaty za Zamówienie.

 4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu https://www.variotrade.pl/regulamin-sklepu-internetowego/ oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

 5. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail specyfikacji Zamówienia oraz dołączenie do przesyłki zawierającej Towar paragonu (na życzenie – faktury VAT).

VI. Ceny i metody płatności

 1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki.
 2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:
  • przelewem na numer konta bankowego 97 1050 1445 1000 0092 0637 2865,
  • zapłata kartą płatniczą – rozliczenia transakcji przeprowadzane są za pośrednictwem systemu rozliczeniowego PayU lub PayPal,
  • gotówką – osobiście przy odbiorze towaru (dot. transportu własnego Sklepu Internetowego).

VII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

 1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni i wysyłając je na adres firmy VARIO-TRADE Paweł Jurek podany w niniejszym Regulaminie.

 2. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru.

 3. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku towarów (usług) wykraczających poza standardową ofertę sklepu, przygotowanych na specjalne zamówienie klienta i dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb;

 4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. VARIO-TRADE Paweł Jurek dokona zwrotu zapłaconej ceny towaru na wskazany przez konsumenta numer konta bankowego. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres:
  VARIO-TRADE Paweł Jurek
  Ul. Soczyny 126
  32-010 Dojazdów

 5. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów

 1. VARIO-TRADE Paweł Jurek jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

 2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres pawel.jurek@variotrade.pl. VARIO-TRADE Paweł Jurek zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

 3. VARIO-TRADE Paweł Jurek nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. VARIO-TRADE Paweł Jurek podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

 2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić VARIO-TRADE Paweł Jurek o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

 3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres Sklepu Internetowego VARIO-TRADE Paweł Jurek, Ul. Soczyny 126, 32-010 Dojazdów, mailowo pod adres pawel.jurek@variotrade.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.

 4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

 5. VARIO-TRADE Paweł Jurek zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

X. Postanowienia końcowe

 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy VARIO-TRADE Paweł Jurek, a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy VARIO-TRADE Paweł Jurek, a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę VARIO-TRADE Paweł Jurek.

 3. VARIO-TRADE Paweł Jurek zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w każdym czasie, o czym Klient zostanie powiadomiony. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu umieszczenia ich na stronie internetowej Sklepu. Zmiany Regulaminu nie mogą naruszać praw nabytych Klientów korzystających ze Sklepu Internetowego.

 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.